Truyện Chung Vô Diệm thuộc thể loại Huyền Huyễn của tác giả Tô Chẩn | TAMHOAN.COM - Đọc truyện online nhanh nhất - Bản dịch chất lượng nhất

Chung Vô Diệm

(Chưa có đánh giá)

Tác giả: Tô Chẩn

Nguồn: Tín Đức Thư Xã

Lượt xem: 1,451

Số chương: 77

Huyền Huyễn Ngôn Tình Lịch Sử

Một hôm, Tuyên Vương đang uống rượu giữa bầy cung nga xinh đẹp, vui chơi ở Tiệm Đài. Chung vô Diệm xin vào yết kiến, tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói Tề Vương là người hiền minh, xin vào hậu cung lo việc quét tước cho vua. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười, Tuyên Vương nghe tâu cũng tức cười nhưng vì lòng hiếu kỳ, ra lệnh cho vào yết kiến. Tuyên Vương hỏi: "Xú phụ! Ngươi sao không chịu ở yên nơi quê hương mà tự tiến tới vua phải chăng ngươi có tài nghệ cao kì?". Vô Diệm đáp: "Không dám nói kì tài cao nghệ, chỉ học được thuật ẩn hình, xin vì đại vương hiến chút nghề mọn để giúp vui". Nói xong liền ẩn mình, không ai thấy nữa.

Hôm sau Triệu Vương lại triệu đến làm trò. Vô Diệm không nói, chỉ trừng mắt, cắn răng, giơ tay, vỗ gối... làm 4 động tác và kêu liên tiếp 4 tiếng "hiểm". Tuyên Vương hỏi ý nghĩa ra sao? Vô Diệm nói rằng: "Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, đó là nguy hiểm thứ nhất. Đại vương làm nhọc sức dân, hao tốn tiền của, lập Tiệm đài hoa lệ, đó là điều nguy hiểm thứ hai. Trong triều thì biếm người hiền, dùng kẻ nịnh, đó là điều nguy hiểm thứ ba. Đấng quân vương đam mê tửu sắc, không sửa sang chính trị trong nước, đó là điều nguy hiểm thứ tư. Thiếp trừng mắt vì đại vương xét cái biến phong hoả, cắn răng là thay đại vương trừng trị cái miệng chống can gián, giơ tay là vì đại vương đuổi kẻ bề tôi xàm nịnh, vỗ gối là xin đại vương dẹp bỏ cái đài ăn chơi."

Tề Tuyên Vương nhận lời can gián, từ đó bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, trừ tôi nịnh, làm cho binh mã mạnh, kho lẫm đầy... lập Chung Vô Diệm làm Vương hậu, và với sự phụ tá của bà, nước Tề trở nên cường thịnh.

Hoàn thành

Danh sách chương

Chương 1: Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế Thất Tuyên vương chiêm bao đặng vợ

Chương 2: Tề Tuyên Vương săn bắn non xanh, Chung Vô Diệm hái dâu rừng vắng.

Chương 3: Gặp Tề Vương, Chung Vô Diệm giễu cợt Sợ Vô Diệm, Tề Tuyên Vương dối phong.

Chương 4: Yến Quân sư chịu đứng làm mai Tề Quốc chúa trao đổ sánh lễ

Chương 5: Quyết hại em, hai anh lo kế độc; Cảm tình con, một mẹ hết lòng can

Chương 6: Chung viên ngoại dọn nhà tiếp giá Đặng An Nhơn hết dạ khuyên chồng

Chương 7: Chốn khâm khuê, mẹ con khóc biệt Nơi trào đàng, chồng vợ gặp nhau

Chương 8: Nội giám quỳ tâu sự quái Chung hậu quyết chí trừ yêu

Chương 9: Chu thần đồng lòng đuổi quái Chung hậu xuống giếng tìm yêu

Chương 10: Tróc yêu quái lạc tới non thần Thương đồ đệ Tiên nương cho báu

Chương 11: Lãnh Bửu bối, nặng tình sư đệ, Tặng tín hương, trọn nghĩa chị em.

Chương 12: Tề tuyên vương truyền quân lấp giếng Chung quốc mẫu trước điện nạp châu

Chương 13: Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi Cao thứ phi kế hại Chung hậu

Chương 14: Giả dâng rượu, Cao phi thuốc Chung hậu, Rõ chơn tình, Chung hậu giết Cao phi.

Chương 15: Yến quân sư hết lòng tấu rỗi, Chung quốc mẫu bị biếm Lãnh cung.

Chương 16: Cao Ly quốc đến dâng bửu bối, Bắc Yên Vương sai tướng thử Tề

Chương 17: Yến quân sư bảo cử Chung hậu, Tề Tuyên vương quỳ trước lãnh cung

Chương 18: Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương, Nơi Kim điện, Nương nương chào Yên sứ

Chương 19: Chung hậu, lập đài chín trượng, Nương nương, cầu thánh ba phen

Chương 20: Chốn Vân đài, Tiên cô đờn giúp, Trên điện đình, Tề chúa thưởng công

Chương 21: Yến Anh hết dạ cứu Tấn Anh, Chung hậu cố tình làm nhục Yên quốc

Chương 22: Tấn Anh thêm lời gây họa, Yên vương giận quyết dấy binh

Chương 23: Đền Ngân an Yên Đơn tính kế, Chốn giáo đường Phò mã lãnh binh

Chương 24: Quan Hùynh thảo công chúa nghỉ binh, Ải Giái bài Liêm Hùng hội yến

Chương 25: Tôn Long ra oai bắt Nguyên Võ, Tôn Hổ đấu sức đánh Thần Võ

Chương 26: Núi Long Sơn cả đánh yên binh, Rừng Xích tòng bắt đặng Thái tuế

Chương 27: Thuốc tiên cứu sống Thần Võ, Phép mầu bắt đặng Tôn Long

Chương 28: Cao Khôi bày tiệc mừng giai tế, Tôn Tháo đưa lễ rước Tân nhơn

Chương 29: Ải Đức hung hai nước giao phong, Trúng Kim phiêu sáu tướng bị thác

Chương 30: Trâu bình quan, điền thường báo cấp Chiêu Dương điện, Vô Diệm hưng sư

Chương 31: Chung hậu một phen đối địch Tôn Tháo hai lượt bị cầm

Chương 32: Thiểm Lôi Chùy, Quốc Mẫu Vong Mạng Túy Vân Sơn, Công Chúa Bị Cầm

Chương 33: Chung quốc mẫu chỉ bụng làm sui Yên Công chúa khóc cha chết giấc

Chương 34: Nơi Trường Đình, Tuyên Vương Rước Vợ Triệt Long San, Tiết Côn Phản Vua

Chương 35: Chung hậu khuyên quy thuận, Tiết Côn túng thế giả hàng

Chương 36: Tiết Kế Nguyên đi chơi địa phủ Chung Vương hậu tấu khải về trào

Chương 37: Triệu Long vương lập kế mỹ nữ, Chung quốc mẫu bị biếm lãnh cung

Chương 38: Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung, Chung hậu độn hoả về cố lý

Chương 39: Yên Bình vào cung báo mộng Liêm Pha vâng chỉ phạt Tề

Chương 40: Xem Cẩm Nang, Lão Vương Thi Kế, Tin Ngọc Dụ, Liêm Soái Dời Binh

Chương 41: Gạt Liêm Pha, Yến Anh Làm Kế, Cứu Đàm Thành, Chung Hậu Dụng Mưu

Chương 42: Chung Quốc Mẫu Đề Binh Phạt Triệu, Triệu Long Vương Thất Thế Hàng Triều

Chương 43: Chung Hậu Đổi Lốt Trong Cung, Trương Phi Vong Thân Trước Điện

Chương 44: Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung, Hạ Nghinh Xuân thi tài với Chung hậu.

Chương 45: Sở Trang vương sai người dâng biểu, Chung Quốc mẫu dự hội đánh cờ

Chương 46: Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng Ngũ Anh cướp trận, trúng kế Liêm Pha

Chương 47: Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép Sản Long trì, Chung hậu lâm bồn

Chương 48: Thế cùng quẫn, Ngũ Tân bị bắt Đặng toàn thắng, Chung hậu ban sư

Chương 49: Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng, Chung hậu nhờ thầy trừ chị Cáo.

Chương 50: Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy Tại Bình Sơn, Chung hậu kén chồng

Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện